CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, May 25, 2009

.::TuGaSaN 2: ANaLiSis ARTiKeL JuRNaL::.

Berdasarkan kepada tugasan ke-2 ini, saya memilih 3 tajuk utama untuk dijadikan sebagai rujukan, iaitu:

1- Nama Penulis : Sigrid Gjotterud
Tajuk Jurnal 1: Love and Critique in Guiding Student Teachers

2- Nama Penulis : Martina R.Clerkin
Tajuk Jurnal 2: How can I use Irish language e-portfolios in the
assessment for learning approach in my primary classroom?


3- Nama Penulis : Teresa Hennessy
Tajuk Jurnal 3: Supporting collaboration in my work place through the
use of Moddle.::SAMPEL KAJIAN::.

*JURNAL 1: Sampel kajian ini dilakukan terhadap pelajar universiti

*JURNAL 2: Sampel kajian merupakan guru dan pelajar

*JURNAL 3: Sampel kajian dilakukan ke atas seluruh pelajar sekolah di Dublin kolaborasi bersama 4 orang rakan pengkaji


.::SETING KAJIAN::.

*JURNAL 1: Norwegian University of Life Sciences, Norway

*JURNAL 2: Dublin City University, Ireland.

*JURNAL 3: Dublin City University, Ireland.


.::PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN::.

*JURNAL 1:

*JURNAL 2:

*JURNAL 3:

Pertama: penyelidik perlu membuat refleksi dan memfokuskan kepada masalah (fokus kepada 5w), serta cuba mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut.
contohnya: bagaimana cara saya untuk mempertingkatkan kefahaman pelajar tentang konsep perubahan dalam sains?

kedua: penyelidik membuat perancangan untuk dilaksanakan dengan menyatakan beberapa stategi perancangan. disini akan timbul beberapa persoalan, bagaimana saya ingin dapatkan data? adakah instrument yang saya gunakan mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan? penyelidik juga perlu membuat tentatif perancangan.

ketiga: penyelidik perlu menganalisis data yang telah diperolehi dalam bentuk yang mudah difahami oleh pembaca contohnya dengan menggunakan jadual, histogram, carta pai dan lain-lain.

keempat: tindakan penyelidik, contohnya, guru membincangkan topik perubahan. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan?

kelima: penyelidik perlu mereflek semula tindakan/pengajaran guru tadi, contohnya: eksperimen yang dilakukan oleh guru membosankan. guru hanya membaca buku teks.

keenam: penyelidik perlu membuat penambahbaikan. contohnya: saya sepatutnya meminta pelajar membuat demonstrasi tentang perbezaan perubahan (tentang berat dan ketinggian) pelajar di dalam bilik darjah. atau sepatutnya saya perlu meminta pelajar mengumpul data daripada semua kelas.

ketujuh: penyelidik membuat rumusan/hasil kajian. seandainya tidak ada perubahan terhadap pelajar, guru perlu membuat perancangan penambahbaikan seterusnya dengan membuat cycle 2.


PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN

-INSTRUMEN KAJIAN

Merujuk kepada alat yang hendak digunakan oleh penyelidik samada jenis soal selidik, senarai semak, pengujian atau lain-lain. penyelidik juga perlu menyatakan pembinaan instrumen itu di ubahsuai daripada orang lain atau diambil daripada penyelidik lain.

-TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1.Audio dan videotape rakaman
membantu penyelidik untuk merakam situasi yang sebenar iaitu dari segi interaksi, perbualan, atau apa sahaja aspek yang berlaku dalam bilik darjah dan boleh menganalisis data tersebut.

kebaikan
1. Memberi gambaran yang tepat dan boleh digunakan selalu
2. Memberi maklumat yang terperinci berbanding rakaman lain
3. Maklumat tersebut boleh ditranskrip di rumah

kelemahan
1. Merakam suasana yang bising
2. Mengambil masa untuk ditranskrip
3. Video memerlukan seseorang melakukan filem

2.Teknik observation (pemerhatian)
Bertujuan untuk dapat menerangkan perlakuan dan kemahiran dalam sesuatu situasi secara praktikal.
guru dapat melihat secara langsung perbuatan yang sedang dilakukan pelajar.

kebaikan
1. Dapat memerhati perbuatan untuk mendapatkan data
2. Membantu untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci
3. Memberi kesan yang mendalam dan dapat menyelesaikan masalah

kelemahan
1. Susah untuk memerhati pergerakan yang sementara
2. Terdapat maklumat yang tidak dapat diketahui kerana ianya merupakan non-verbals(bukan secara lisan)
3.Kebiasaannya penyelidik akan mencatat melalui pemerhatiannya dan di sana akan berlakunya bias (beratsebelah).

3. Teknik questioners(soal selidik)
kebanyakan soal selidik digunakan untuk persepsi, sikap, motivasi, perasaan dan nilai-nilai afektif. soal selidik biasanya menggunakan soalan (terbuka) di mana, orang yang menjawabnya hanya memberi jawapan dengan menanda salah satu daripada jawapan tersebut.

kebaikan
1. Mudah dilaksanakan
2. Banyak tindakbalas
3. Tidak melibatkan pertemuan
4. Soalan standard

kelemahan
1. Mengambil masa untuk membuat soalan
2. Tiada penerangan
3. jawapan yang diperolehi bersifat superfisial

4.Interview(temubual)
salah satu cara yang paling mudah dan telah lama digunakan. Penyelidik mendapat data secara bersemuka dengan responden. antara kebaikannya ialah penemubual dapat memberi penerangan tentang soalan yang ditanya, selain itu, dapat memberi peluang kepada orang yang ditemubual menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih lanjut dan memberi kebebasan kepadanya untuk menjawab tentang sesuatu isu yang ditanya oleh penemubual.

kebaikan
1. Penyelidik bertemu orang yang ditemubual secara bersemuka
2.Jawapan yang menarik dapat diperolehi segera
3.Mendapat tindakbalas daripada orang yang ditemubual

kelemahan
1. Susah untuk mendapatkan point
2. Meningkatkan tahap bias secar personal
3. Kedua-duanya perlu bertenang dan saling percaya antar satu sama lain

-TEKNIK PENGANALISISAN DATA
Penyelidik perlu menganalisis data yang telah diperolehi, samada secara deskriptif, inferensi, jadual, kekerapan, graf, histogram, carta pie dan lain-lain.

Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca mendapatkan gambaran terus tentang sesuatu tanpa perlu membacanya. contohnya, carta pie menunjukkan 50 peratus daripada 30 orang pelajar telah bersetuju dengan sesuatu isu yang telah dikemukakan.

berikut adalah cara bagaimana data tersebut di analisis:
1.Data daripada observasi
Selepas penyelidik mencatat data daripada pemantauan, mereka perlu membuat analisis berdasarkan kriteria, teori atau kajian-kajian lepas. penyelidik perlu memastikan setiap catatan perlulah berkait dengan topik kajian.

cara-cara untuk menganalisis data:
1. Semua data telah diperolehi dan dicatatkan
2. Sekiranya data yang diperolehi berbentuk teks, analisis data tersebut dalam bentuk laporan agar pembaca mudah faham
3. Ringkaskan laporan secara tersusun
4. Penyelidik boleh menggunakan berbagai-bagai cara untuk menganalisis data yang telah diperolehi samada dalam bentuk graf, carta pie, jadual dan lain-lain dan pemilihan yang dibuat haruslah bersesuaian.

ETIKA KAJIAN TINDAKAN
Sebelum penyelidik merancang untuk bertindak, penyelidik perlu mengambil tahu tentang beberapa etika dalam kajian tindakan untuk mengelakkan kebimbangan sampel/participant samada di dalam sekolah/seluruh masyarakat. di antara etika-etika tersebut ialah:

1. Protokol tinjauan (observe protokol)
Penyelidik perlu memberitahu maklumat yang jelas berkenaan dengan protokol tinjauan kepada sampel yang terlibat dalam kajian tindakan tersebut.

contohnya: guru perlu mendapatkan keizinan daripada ibu bapa apabila melibatkan anak-anak mereka di dalam apa-apa aktiviti di dalam kajian tersebut.

2. Kesulitan
Penyelidik perlu menyatakan kesulitan yang akan dihadapi kepada semua peserta yang terlibat dalam kajian ini nanti. Daripada sini, penyelidik dapat mengetahui peserta yang sukarela menyertai kajian ini.

3. Kaji tentang kanak-kanak (pelajar)
Bilik darjah ialah tempat yang paling sesuai untuk melakukan kajian tindakan. Penyelidik perlu mengkaji tentang matapelajaran, umur palajar, pembahagian pelajar dalam kumpulan, matapelajaran yang mereka sukai dan sebagainya.


KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN

kebolehpercayaan merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalaman ujian atau alat ukur dalam mengukur sesuatu konsep atau aspek. Sekiranya penyelidik yang lain melakukan penyelidikan yang sama, keputusan yang diperolehi adalah sama. Ataupun soalan yang sama di beri pada masa yang berbeza, jawapan yang diperolehi bagi soalan tersebut tetap sama.

Di dalam kelas, banyak alat pengukur yang boleh digunakan untuk mengukur tahap kebolehpercayaan. Namun begitu, penyelidik tidak boleh mendapatkan data ketika mereka sedang sibuk bermain. Oleh itu, setiap tindakan penyelidik boleh memberi kesan kepada kebolehpercayaan data yang di perolehi dan penyelidik perlu mengambil langkah-langkah yang sesuai.

kesahan ialah suatu yang sangat sukar dan kompleks. Kesahan merujuk sejauhmanakah sesuatu ujian atau alat ukur itu mengukur atau menguji perkara yang hendak diuji dan tidak lebih daripada itu.

Tinjauan secara berterusan kepada soalan-solan berikut akan meningkatkan kesahan:

1. Sejauhmanakah soalan tersebut benar-benar menggambarkan tentang data yang diperolehi
2. Apakah terdapat bukti-bukti yang menyokong kesahan soalan, perancangan dan keterangan yang menunjukkan bagaimana data tersebut diperolehi

0 comments: